Advarer mot endringstempo

26/10/2016  By Rune S. Alexandersen
1ØRLAND: Her er tre F-16 fra 338 skvadronen på Ørland hovedflystasjon. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARETS MEDIESENTER

FASES UT: F-16 (bildet) skal byttes ut med F-35 de neste årene. Her er tre F-16 fra 338 skvadronen på Ørland hovedflystasjon. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARETS MEDIESENTER

Flytryggingsinspektør og oberst Kjell Hauan advarer mot å gape over for mange endringer på en gang i Luftforsvaret. Han frykter det går på bekostning av sikkerheten når gamle systemer skal byttes ut med nye.

Av RUNE S. ALEXANDERSEN / rune@aldrimer.no og THORSTEIN KORSVOLD / thorstein@aldrimer.no

«Luftforsvarets mange inn-og utfasingsoppdrag de kommende årene vil bli kompliserte og krevende. De vil fordre betydelig innsats av en organisasjon som ikke nødvendigvis er gitt tilstrekkelige ressurser for å løse alle oppdragene samtidig», skriver oberst Kjell Hauan i den nyeste utgaven av fagbladet Luftled.

Flytryggingsinspektøren i Luftforsvaret spår at de neste 5–10 årene blir krevende for hans våpengren.

«Fra mitt ståsted som flytryggingsinspektør anser jeg de neste 5–10 årene som svært utfordrende for Luftforsvaret.»

Nye fly og helikoptre

I en artikkel tar han for seg alle endringene som står for tur i Luftforsvaret. Det gjelder både utskifting av kampfly, overvåkingsfly, militærhelikoptre og redningshelikoptre.

  • F-16 skal erstattes av F-35 fram mot 2022.
  • Helikoptre av typen NH-90 (til Kystvakten og fregatter) skal fases inn.
  • Sea King redningshelikoptrene skal erstattes av AW101.
  • Regjeringen ønsker nye maritime patruljefly som erstatning for dagens P-3C (Luftforsvaret) og P-3N (Kystvakten) Orion.

I tillegg til utfasing av gamle og innfasing av nye fly og helikoptre er det varslet organisatoriske endringer.

(Saken fortsetter under bildet.)

NH-90: Nye helikoptre skal fases inn. Foto: INA NYÅS MOE/FORSVARET

NH-90: Nye helikoptre skal fases inn.
Foto: INA NYÅS MOE/FORSVARET

Mange prosesser

«Dersom Luftforsvaret hadde vært gitt anledning til å fokusere utelukkende på innfasing av nye plattformer, samtidig med drift og utfasing av de gamle, er jeg av den oppfatning at dette er gjennomførbart på en flytryggingsmessig forsvarlig måte. Det er imidlertid mange andre prosesser som foregår i randsonen av de pågående transformasjonsprosessene, som kan påvirke risikonivået», advarer Hauan.

Han nevner en rekke prosesser som foregår parallelt med utskifting av fly og helikoptre.

«Forsvaret synes å ha havnet i en omstilling hvor alt er tenkt å skje i samme tidsrom. Slanking av staber, HR-reform, interneffektiviseringstiltak, ny militær ordning (OMT), nedlegging av baser og flytting av kapasiteter er alle prosesser som er tidkrevende, og som legger beslag på mye av oppmerksomheten og tiden til nøkkelpersonell på alle nivåer i Luftforsvaret», påpeker Hauan.

– Luftforsvaret: Verdifulle innspill

Fungerende stabssjef i Luftforsvaret, oberst Torgeir Berg, sier de er kjent med oppfatningene til flytryggingsinspektøren, og at de tar dem med seg i arbeidet videre.

– Flytryggingsinspektøren er underlagt GIL (Generalinspektøren for Luftforsvaret), og er en uhildet part som kontinuerlig skal observere forhold som relateres til fly- og bakketrygging, og rapportere dette direkte til GIL. Oberst Hauans artikkel i Luftled er derfor godt kjent i Luftforsvarets organisasjon, og har over lengre tid vært et viktig innspill til det kontinuerlige arbeidet med å utvikle Luftforsvaret, sier Berg til aldrimer.no

– Frykter for sikker gjennomføring

Hauan  advarer også mot å bruke for mye krefter og ressurser på unødvendige endringer.

«Som flytryggingsinspektør frykter jeg at alle disse samtidig pågående omstillingsprosessene, kombinert med en allerede begrenset stabskapasitet, vil kunne komme til å kreve så mye stabskraft at fokuset på en sikker gjennomføring av utfasing av gammelt materiell og innfasingsprosessene blir skadelidende», skriver Hauan.

Når endringene først skal gjennomføres, mener obersten at de operativt ansatte må skjermes fra unødvendig støy og omorganiseringer.

«For å manøvrere Luftforsvaret trygt gjennom den kommende perioden er det etter min mening avgjørende at skvadronene blir ressurssatt på en slik måte at operatørene i hovedsak kan fokusere på fag og ikke på andre ‘utenomsportslige’ aktiviteter», skriver Hauan.

Han mener alle omstillingene krever et «operativt støtteelement på avdelingsnivå og tilstrekkelig stabskraft i Luftforsvaret».

Åpner for å justere ambisjonsnivået

Forsvaret åpner nå for å justere ambisjonsnivået dersom det er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

– Luftforsvaret vil tilstrebe å gjøre disse endringene i en takt som gjør at Luftforsvaret kan ivareta sine operative leveranser, med høy kvalitet og innenfor akseptable og trygge rammer. Sikkerhet er et grunnleggende premiss for Luftforsvarets operative aktivitet, og ambisjonsnivået vil justeres for å ivareta sikkerheten til personellet og utstyret. På sikt er også intensjonen at en rekke av systemene og arbeidsmetodene som Forsvaret nå innfører, skal redusere belastningen på det operative personellet, sier Berg til aldrimer.no.

F-16 til F-35

Hauan vier overgangen fra F-16 til F-35 ekstra plass.

«I overgangen mellom F-16 og F-35 vil personellressursene innenfor F-16 i Luftforsvaret gradvis bli redusert, da mye personell skal konverteres til F-35. Denne reduksjonen i ressurser må nødvendigvis gjenspeiles i ambisjonsnivå og operative leveranser på F-16. Dersom ambisjonsnivået ikke gradvis nedjusteres i perioden, vil man stå i fare for utmatting av personellet og sannsynligvis en økning i hendelser som i ettertid vil kunne spores tilbake til organisatoriske forhold», advarer han.

Hvis Luftforsvaret klarer å holde stø kurs og ikke bruke for mye krefter på omorganiseringer og omstillingsprosesser, mener obersten de kommer styrket ut på andre siden.

«I den andre enden av tunnelen vil Luftforsvaret være modernisert og meget kapabelt, men veien dit vil by på en del utfordringer, deriblant utfordringer innenfor fly-og bakketrygging. Nye og gamle systemer skal driftes parallelt», utdyper han. 

***

Tips oss: Vet du noe om denne saken eller har du nyhetstips om andre saker du vil at vi skal skrive om? Ta kontakt med oss, enten på post@aldrimer.no eller via det krypterte kontaktskjemaet på våre nettsider. Dersom du ønsker å sikre deg komplett anonymitet – last ned TOR browser og gå inn på vår tipsplattform www.securileaks.org mens du er inne i TOR-browseren.

Rune S. Alexandersen
Utdannet journalist (35) fra Høgskolen i Bodø som har studert russisk språk, historie, litteratur og politikk. Har mange års fartstid fra Bladet Nordlys og har vært innom Stavanger Aftenblad, NRK og flere lokalaviser.You might also like
1 Comment

I tillegg til all utskiftning av våpensystemer kvitter Luftforsvaret seg med nesten all kompetanse for tungt vedlikehold av luftfartøy. Denne type jobb kan sendes ut av landet så regningen blir mindre. Dette er som å pisse i buksa.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


More Story
Lang responstid for Orion-flyene Da Forsvaret lørdag fikk inn melding om en mulig utenlandsk ubåt i norsk farvann, tok det rundt 5 timer før P-3C Orion...