Dramatiske budsjettkutt i Sjøforsvaret

28/06/2015  By Kjetil Stormark
4
Fregatt og ubåt ble vurdert lagt til kai, øvelser blir avlyst, sterkt redusert tilstedeværelse i nord og redusert evne til krise- og bistandsberedskap.

Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no

Det er noen av de mest dramatiske konsekvensene av at Sjøforsvaret har fått en valutasmell på 36,5 millioner kroner for inneværende år, som et resultat av en svekket kronekurs.

Samtidig har vedlikeholdskostnadene i Sjøforsvaret økt med 33 millioner kroner.

Alvorspreget

Etter ulike budsjettjusteringer, sitter Sjøforsvaret dermed igjen med behov for å foreta til dels dramatiske kutt i driftsbudsjettet på til sammen 65 millioner kroner på inneværende års budsjett.

I et alvorspreget brev fra stabssjefen i Sjøforsvarsstaben, flaggkommandør Nils-Andreas Stensønes, stilet til Forsvarsstaben og datert 1. juni i år, fremgår det at Forsvarets operative evne blir hardt og umiddelbart rammet. En av de mest håndfaste konsekvensene er at fregatten «KNM Thor Heyerdahl» ikke kunne sendes til årsvedlikehold og dermed ville bli kjent sjøudyktig. Ubåten «KNM Utvær» ville lide samme skjebne, hevdet stabssjefen i brevet.

Konsekvensene:

  • Redusert tilstedeværelse i nord for hele marinen.
  • Redusert evne til krise- og bistandsberedskap.
  • Enheter med korte klartider får høy sannsynlighet for avvik.
  • Redusert aktivitet for alle fartøyklasser og Marinens jegervåpen.
  • Årsvedlikeholdet for ubåten «KNM Utsira» må utsettes, med den følge at dykkersertifikatet blir inndratt. Ubåten kan dermed ikke lenger operere, og heller ikke delta i Øvelse Dynamic Mongoose og Gruner Aal i 2016.
  • Årsvedlikeholdet for fregatten «KNM Thor Heyerdahl» kanselleres og utsettes. Sjødyktighetsdokument (SDD) for fregatten inndras. Fregatten må dermed ligge til kai. Fregatten kan ikke lenger delta på øvelsene FLOTEX 2015 og Cold Response 16.
  • Redusert deltakelse fra alle marinens fartøyer i FLOTEX-øvelsen i Nord-Norge til høsten.
  • Øvelse Taurus (for ubåtene) og Northern SUN (ubåtredning) avlyses.
  • Redusert aktivitet for minerydderne.

Etter brevet ble sendt, skal imidlertid Sjøforsvaret ha greidd å avverge at fregatten KNM Thor Heyerdahl og ubåten Utvær ble lagt til kai. Det skriver Bergens Tidende.

– I den måneden som er gått siden brevet ble skrevet, har vi klart å finne løsninger som gjør at vi kan utføre vedlikeholdet på KNM Thor Heyerdahl og KNM Utsira, sier flaggkommandør Stensønes til avisen. Og han legger til:

– Vi må redusere aktiviteten vår og vedlikeholdet med 15 prosent ut året for å holde budsjettet.

Revidert nasjonalbudsjett

Kuttene i Sjøforsvaret skal få som konsekvens at Sjøforsvaret ikke lenger vil være i stand til å kunne nå noen som helst av forsvarssjefens bestillinger om antall seilings- eller øvingsdøgn for 2015.

Etter hva aldrimer.no har greidd å bringe på det rene, har valutasmellen til Sjøforsvaret vært kjent for Forsvarsdepartementet i alle fall siden april i år. Da var smellen på rundt 50 millioner kroner.

Men Sjøforsvaret ble ikke tilført ytterligere midler i revidert nasjonalbudsjett. Der fikk Forsvaret en tilleggsbevilgning på 9,7 millioner kroner for ytterligere trening av Heimevernets (HV) personell i Finnmark og en felles beredskapsøvelse senere i år med HV og Hæren for å teste reaksjonsevne. Utover dette, ble ikke Forsvaret styrket.

«Prekær» situasjon

Av Sjøforsvarets brev fremgår det i tillegg at vedlikeholdsetterslepet i Sjøforsvaret for øyeblikket er på 540 millioner kroner. Ubåtene står alene for 375 millioner kroner av dette beløpet.

Sjøforsvaret mangler dessuten reservedeler for 900 millioner kroner per i dag.

Stabssjefen i Sjøforsvaret skriver i brevet at man opplever situasjonen knyttet til mangel på reservedeler «som så prekær at den på kort sikt vurderes som den største risikoen i forhold til å oppnå gjeldende krav til klartider og beredskap».

Sjøforsvaret skal i tillegg ha 4 defekte gassturbiner fra kystkorvettene/missiltorpedobåtene som det vil koste 30 mill. å erstatte. Det er det i dag ikke midler til.

Bekrefter valutasmell

aldrimer.no har kontaktet Forsvarsstaben for å få en kommentar til opplysningene i denne artikkelen.

«Forsvarsstaben vil ikke kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlag kan vi si at flere av Forsvarets avdelinger har fått betydelige økte valutautgifter fordi den norske kronen har svekket seg betydelig den senere tiden. Forsvarets økonomiske ramme for 2015 er gitt med valutaforutsetninger fra et tidspunkt da valutakursene var betraktelig lavere. Dette innebærer en utgiftsvekst som Forsvaret må håndtere, og som kan gå ut over operativ aktivitet. Det pågår et arbeid i Forsvarsstaben for å håndtere valutautfordringen i 2015», skriver oberst Sven H. Halvorsen, som er pressetalsmann for forsvarssjefen.

Kan ikke løses i år

Han legger til:

«Forsvaret har en stram økonomi i 2015. Som en del av den løpende økonomistyringen i 2015 vurderer Forsvarssjefen tiltak for å tilpasse driften til årets økonomiske ramme.»

Halvorsen bekrefter overfor aldrimer.no at reservedelssituasjonen i Sjøforsvaret er en stor utfordring.

«Reservedelssituasjonen har vært anstrengt over tid, og er det fortsatt. Budsjettet for 2015 gir ikke rom for å løse denne utfordringen», skriver Halvorsen.

Saken er oppdatert 29. juni klokken 19.28 med kommentarer fra Sjøforsvarsstaben som opplyser til Bergens Tidende at det gjennom ytterligere omdisponeringer på innværende års budsjett har lykkes å unngå at en fregatt og en ubåt måtte legges til kai. 

Kjetil Stormark
Kjetil Stormark er en journalist, forfatter og redaktør med mer enn 25 års journalistisk fartstid. Hans spesialområder er forsvars- og sikkerhetspolitikk, forsvaret, politiet, terrorangrepene 22. juli 2011 spesielt og terrorisme generelt, etterretning, ekstremisme og historiske forhold fra den kalde krigen. Han har gjennomført mange dokumentarprosjekter, både som bøker og filmer. Stormark blir mye brukt som kommentator på stoffområder han dekker og er også leder for fagnettverket Hate Speech International, som monitorerer og gransker hatytringer, hatforbrytelser og ekstremistiske grupper. Stormark er tidligere PR-rådgiver i byrået JKL Oslo. Stormark var presseråd for den norske FN-delegasjonen i New York da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i 2001-2002.You might also like
4 Comments

Alt dette skal altså kuttes for å oppnå en besparelse på 65mill kr??
Dette virker jo helt utrolig! Hva med de ansatte,skal de da sitte på kontorer å motta millionlønninger? Denne situasjonen i Sjøforsvaret er jo heller ikke ny,det går jo fram av de overhengene som nevnes,og situasjonen har jo nærmest vært konstant siden fregattene ble anskaffet.Jeg tror det er på tide at noe drastisk blir gjort,det er jo åpenbart at for mye midler går bare til lønninger,og lite og ingenting er tilbake til drift!


“Ansvar og myndighet følger ad.” Når de eneste midlene FSJ og GI’ene faktisk disponerer fritt er de variable kostnadene knyttet til aktivitet, ikke de faste kostnadene knyttet til materiell, personnell og EBA, er dette prinsippet brutt. Enten må FSJ og GI’ene få tilbake ansvaret for en helhetlig utvikling OG bruk av Forsvaret og forsvarsgrenene, eller så må FMIN og FD også ta ansvaret for den daglige virksomheten.


Det mest overraskende for meg er at dette er en nyhet.

Tips – her er en årsak til at dette er en nyhet nå :
VFS – Vedlikeholds og Forsyning Studie 1 – 4 : hvor mange av investeringsprosjektene har gjennomført disse ?


Skandaløst, her blir det invistert milliarder i nytt matriell, vedlikehold og drift må være en selvfølge. Skjønner ikke politikerne dette er det noe gale i noens hoder.Leave a Reply to Arne Haugs Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


More Story
Gemini gjennomført som uvarslet øvelse For første gang ble Øvelse Gemini i år gjennomført som en uvarslet øvelse. Forsvaret vil ikke svare på hvilke avdelinger...