Abonnements- og bruksvilkår

Overordnede vilkår

Alle abonnement forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt. Abonnementet løper til det sies opp. Priser og andre spesielle vilkår som avtales ved bestilling anses som en del av herværende abonnementsvilkår. Du aksepterer disse vilkår når du bekrefter bestillingen av abonnementet, eventuelt når du tar tjenesten i bruk. Dersom den aktuelle tjenesten krever betaling må brukeren som bestiller være fylt 18 år for å inngå bindende avtale.

Personvern, kommunikasjon og markedsføring

Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende Personvernerklæring.

Som abonnent og aktiv kunde kan du motta kommunikasjon fra Aldrimer.no og vårt utgiverselskap Logos Media (også kalt «mediehuset»). Kommunikasjonen vil være knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Logos Media. Ved tegning av abonnement eller senere på «mine sider» kan du reservere deg mot dette. Nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrev er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Vi regner deg for å være «aktiv kunde» i 12 måneder etter at siste aktive abonnement utløp. Du kan når som helst kontakte oss for å reservere deg mot bruk av opplysninger i markedsføring, eller benytte deg av reservasjonsløsninger eller avmeldingslenker i de henvendelsene du mottar fra oss.

Priser

Logos Media forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres senest 14 dager før iverksettelse. Endringer av priser eller andre vilkår av betydning vil bli varslet skriftlig på oppgitt epostadresse og på våre nettsider. Endringer kan gjennomføres uten varsel dersom det er nødvendig for å imøtekomme lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart, herunder rettighetshavere.

Ved prisøkning vil løpetid for eksisterende abonnement kunne bli avkortet tilsvarende. Alle priser oppgis i NOK.

Betaling

Alle kunder må forskuddsbetale abonnement. Bedriftskunder som ønsker en større rammeavtale vil kunne få tilsendt faktura. Bedriften må da registrere seg med bedriftsprofil på våre nettsider. Det påløper et fakturagebyr ved utsendelse av faktura.

Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Ved utsendelse av betalingspåminnelse påløper i tillegg administrasjonsgebyr. Oversendes kravet til inkasso påløper lovhjemlede inkassokostnader. Innkommer betaling for sent påløper den til enhver tid gjeldende lovbestemte forsinkelsesrente. Faktura sendes på e-post. Det er derfor viktig at informasjon er oppdatert og riktig e-post lagt inn på bedriftsprofilen på våre nettsider.

Ved forsinket eller uteblitt betaling kan Logos Media stanse, stenge og/eller begrense tilgangen til abonnementet umiddelbart og uten varsel inntil betaling er mottatt med tillegg av en rimelig periode for gjenåpning. Du vil ikke bli kompensert for den tiden abonnementet og eventuelt andre tjenester er stengt som følge av forsinket betaling.

Angrerett

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Angrerettsskjema er tilgjengelig på «Min Side» eller ved henvendelse til Aldrimer.no. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema som pdf eller en e-post til abonnement@aldrimer.no.

Angreretten gjelder ikke dersom du har tatt i bruk abonnementet før 14 dagersfristen utløper.

Rabatter/introduksjonstilbud

Mediehuset kan gi rabatter ved kjøp av flere tjenester og/eller abonnementer. Retten til rabatter vil bortfalle dersom du sier opp den eller de tjenestene som gir grunnlag for rabatt og prisene vil da kunne bli justert uten ytterligere varsel. Introduksjonstilbud gjelder kun nye kunder. Det er ikke anledning til seriebruk av introduksjonstilbud. En bruker må ha hatt et opphold på minst 12 måneder som kunde for å kunne gjøre bruk av et nytt introduksjonstilbud. Misbruk av introduksjonstilbud vil gi mediehuset grunnlag til å avslutte abonnementet uten at det gis refusjon til bruker/kunde.

Bedriftsavtaler

Logos Media tilbyr rabatt på abonnement på Aldrimer.no dersom en bedrift skal ha 15 brukere eller flere. Ta nærmere kontakt med oss på abonnement@aldrimer.no for å få et tilbud.

Bedriften er ansvarlig for å meddele herværende bruksvilkår til egne ansatte som får tilgang til tjenesten. Bedriften er ansvarlig for eventuelle overtredelser av bruksvilkår, slik dette er nærmere beskrevet/regulert i herværende avtale.

Produktendringer

Logos Media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet uten forhåndsvarsel. Innhold og funksjoner som er tilgjengelige ved bestilling er ikke nødvendigvis tilgjengelige på et senere tidspunkt.

Ved endringer av betydning kan du si opp avtalen med virkning fra senest den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke abonnementet etter endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen. Endringer som ikke er til ugunst for deg, samt årlig indeksjustering av prisene kan skje uten varsel og uten at det gir rett til oppsigelse.

Endring av vilkår

Logos Media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i herværende vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet på e-post til våre abonnenter senest 14 dager før ikrafttredelse eller gjennom godkjenning ved pålogging.

Tilgang til de digitale produktene

For å kunne lese plussartikler på Aldrimer.no må det opprettes en brukerprofil via våre nettsider. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette. Send da mail til abonnement@aldrimer.no.

Vårt ansvar

Abonnementet og andre tjenester tilbys som «as is» og uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt formål, innhold eller andre data som leveres, eller for Tjenestens kvalitet. Digitale Tjenester tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme ved behov for vedlikehold og oppdateringer, eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Du bruker abonnementet og andre tjenester på eget ansvar, og du er klar over at du kan få tilgang til innhold du kan oppleve som støtende, upassende eller krenkende. Nettavisen kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi har ingen kontroll med innholdet av disse, og påtar oss ikke noe ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike. Det samme gjelder din bruk av sosiale medier i tilknytning til nettavisen.

Vårt erstatningsansvar er begrenset til verdien av abonnementet for den inneværende varighetsperioden. Indirekte tap, for eksempel tap som følge av driftsavbrudd og eventuelle tap av data, kan ikke gjøres gjeldende.

Kundens ansvar

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn kan IKKE deles med andre, med unntak av familiemedlemmer i samme husstand.  Unntaket er abonnement der et høyere antall samtidige brukere er avtalt på forhånd.

For å ta i bruk ditt abonnement må du være registrert med en personlig brukerkonto i innloggingsløsningen vår. Du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert.

Bruken av abonnementet er begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk, dvs. tilgang til og visning av innholdet for deg eller for familie i samme husstand i abonnementsperioden. Alle rettigheter til nettstedets innhold tilhører mediehuset. Våre artikler og bilder samt annet innhold er beskyttet av opphavsrett og kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres, videreutnyttes, selges eller på annen måte benyttes uten nærmere avtale med Logos Media. Normal lenking i sosiale medier er ikke omfattet av denne begrensningen.

Hvis du bryter betingelser i abonnementsvilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Logos Media/Aldrimer.no og eventuell tredjepart/samarbeidspartnere.

Logos Media kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder herværende avtale. Som vesentlig mislighold anses blant annet omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, spredning av virus/malware ved bruk av tjenesten og ved manglende betaling..

Ved heving kan Logos Media stenge din tilgang til tjenesten permanent og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling. Ved bedriftsabonnement med fast avtaleperiode kan Logos Media i tillegg kreve betaling for den gjenstående delen av avtaleperioden.

Mediehusets rettigheter og plikter

Alle rettigheter til nettstedets innhold tilhører mediehuset. 

Logos Media forbeholder seg retten til å slette kommentarer og annet innhold du har publisert på eller lastet opp, hvis lover og regler eller rettslige kjennelser eller pålegg krever dette, eller hvis vi finner at innholdet er upassende, krenkende eller at det kan krenke andres rettigheter. 

Som kunde garanterer du at du har alle nødvendige rettigheter til materiale som du laster opp eller publiserer på Logos Medias flater. Du gir ved opplasting Logos Medias en vederlagsfri, verdensomspennende, evigvarende, overdragbar og uinnskrenket bruksrett til alt slikt materiale.

Abonnementsperiode og eventuelle endringer

Våre gjeldende abonnementsperioder er periodisert ved at 1 måned er fastsatt til 30 dager, 1 kvartal er fastsatt til 91 dager, 1 halvår er satt til 182 dager og 1 år er 365 dager. 

Det er dessverre ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden.

På «Min Side» finner du varigheten av inneværende abonnementsperiode. Ønsker du et annet type abonnement med en annen varighet finner du oversikt over hvilke abonnementstyper vi tilbyr her.

Oppsigelse av abonnement

Abonnement løper til det sies opp. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin. Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. 

På «Min Side» finner du en oversikt over ditt abonnement og varigheten av inneværende abonnementsperiode. Oppsigelse kan skje på «Min Side» eller ved å kontakte oss på abonnement@aldrimer.no.

Opphør/opphold av drift

Mediehuset er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt. 

Ved kortere eller lengre driftsopphold som følge av streik, lockout, sykdom eller andre problemer (f eks økonomiske problemer, konkurs, avvikling eller force majeure), er mediehuset ikke erstatnings- eller refusjonsansvarlig. 

Dersom Aldrimer.no legges ned/avvikles eller ved driftsopphold grunnet forhold beskrevet ovenfor, uavhengig av årsak, vil allerede betalte abonnementer ikke refunderes.

Overdragelse

Abonnenter kan ikke overdra avtalen. Mediehuset har rett til å overføre kundeforholdet til et annet selskap/tredjepart dersom nettstedet Aldrimer.no og/eller utgiverselskapet overdras som helhet.

Tvister og verneting

Tvister eller krav som gjelder abonnementet løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

 

Aldrimer.no er medlem av Fagpressen.
Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark.

Nyhetstips? Send e-post til post@aldrimer.no eller kontakt oss på 4177 5050. For sikker og kryptert kommunikasjon, send mld til 4177 5050 via appen Signal.

Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no.